Chuyên mục: TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

Giám Đốc Điều Hành Giám Đốc Điều Hành do đại hội cổ đông bầu ra, thay mặt hội đồng thành viên toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi


Tất cả có 1 kết quả.

091 847 4128 - 090 859 7231